Menu Close

Đất Thủ Bình Dương


Vấn đề

Cần tăng lượng traffic trên webiste.

Cần lượng traffic từ Organic về.

Muốn hiện thực hóa quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng tự động.

Giải pháp

Giải pháp: sử dụng phương pháp luận Inbound vào marketing.

Nền tảng: sử dụng HubSpot + WordPress

Kết quả: Organic traffic tăng 10%.

Kết Quả

Kết quả: Organic traffic tăng 10%.